Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden workshops & serie

Met uw inschrijving heeft u  kennis genomen van onze Algemene Voorwaarden via onze site

De prijzen op onze website zijn de bijdragen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

Aanmeldingen:

1. Aanmelding van een cursus voor een vastgestelde cursusdatum dient per inschrijving schriftelijk of per mail te geschieden door de cursist. Na ontvangt van de aanmelding ontvangt de cursist een  bevestiging.

2.Bodyconnections is eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de cursus- of deelname kosten door deelnemer[s]

3 Met de aanmelding gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden op onze website www.bodyconnections.nl en geeft u aan volledig gezond te zijn..

4 Annulering, wijziging en overmacht door Bodyconnections

Behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelnemers of (onvoorziene) calamiteiten of    weersituaties een cursus/ workshop te annuleren. Waar mogelijk zal een passend  alternatief  worden aangeboden. Geen teruggave van het cursus/workshop bedrag of  gedeeltelijk.

5. In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus, ziekte van de Trainer en omstandigheden die zich voordoen met betrekking  tot de persoon en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door  Bodyconnections noodzakelijk zijn. Bodyconnections de cursus onderbreken, verplaatsen  en/of annuleren.

6. In het geval van overmacht waaronder ziekte aan de kant van Bodyconnections  waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor  Bodyconnections niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, kan Bodyconnections de cursus annuleren, verbreken en/of verplaatsen.

7.In het geval van wijziging in de cursusdata door Bodyconnections zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

8. Wijziging en annulering door deelnemer tot twee weken voor de aanvangsdatum.

Na deze twee weken is betaling van het  volledige bedrag verplicht, dit geldt tevens bij tussentijds afbreken door een deelnemer.

9.Verandering van cursusdata door deelnemer is niet mogelijk tenzij schriftelijk is    overeengekomen.

10.Vervanging Deelnemer bij verhindering mag in overleg een ander geschikt persoon zonder extra kosten de workshop – training volgen. Stuur dan tijdig een e-mail met de naam en [mobiel] telefoonnummer van de vervanger

Betaling

Onze opzet is niet -commercieel, dat wil zeggen we streven ernaar dat kosten en opbrengsten in evenwicht zijn. En blijven investeren in onze bijscholing

Voor aanvang van een workshop – training het volledige bedrag te zijn ontvangen binnen de gestelde betalingstermijn te zijn bijgeschreven op de rekening.

In overleg kan een andere betalingstermijnen worden besproken..

Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de cursus worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Bij een cursus of een training kan dit uitsluitend voor aanvang van de cursus. In het geval van niet tijdige betaling is Bodyconnections ten allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval dan vervalt hiermee het recht tot toegang, ook wanneer alsnog contante betaling mogelijk blijkt.

Zonder toestemming van Bodyconnections is het niet toegestaan om het cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door Bodyconnections worden verzorgd.

Aansprakelijkheid

Elke deelname aan een cursus is voor eigen risico van de cursist.

Bodyconnections is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer.

Bodyconnectionsis niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke  bezittingen. Door het gebruik van olie en/of water bestaat de mogelijkheid dat de vloer nat  en/of glad is, voorzichtigheid is geboden.

Bodyconnections is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een medecursist als gevolg van het onderling oefenen van en op een medecursist voor, na of tijdens de cursus.

Bodyconnections is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de cursist, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes.

Bodyconnections is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Bodyconnections is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Bodyconnections is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Bodyconnectionsis op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na  de cursus, training of opleiding met de opgedane kennis doet.

Geheimhouding

De aan Bodyconnections verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering Bodyconnections workshops – training

Bijzondere bepalingen

Deelnemer verklaart dat tijdens deelname aan een cursus deelnemer in goede gezondheid en fysiek mentaal in staat is fysieke en mentale oefeningen te doen. Deelname aan een oefening van een methode is geheel vrijwillig aan- en voor volledige verantwoording van assistenten en deelnemers kant.

Beeld- en geluidsopname

Het voor onze cursisten / deelnemers niet toegestaan om tijdens de trainingen beeld- en geluidsopnames te maken van de training, lesmateriaal of de locatie